Γενικοί Όροι

Ο επισκέπτης ή χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστοτόπου μας (www.shopperland.gr), έχει υποχρέωση να ενημερωθεί για τους «Όρους Χρήσης», τους «Κανόνες Αποστολών & Επιστροφών Προϊόντων ελαττωματικών”, τους «Όρους Διαφύλαξης Προσωπικών Δεδομένων», που αναγράφονται στον ιστότοπό μας, πριν από τη χρήση των σελίδων αυτού. Ο χρήστης, θα πρέπει να αποδέχεται και να παραχωρεί τη συγκατάθεση του, για τη χρήση των σελίδων του ιστοτόπου. Κάτι τέτοιο είναι αυτονόητο, σε περίπτωση που δεν αποστέλλεται μήνυμα διαφωνίας με τα αναγραφόμενα στα αντίστοιχα πεδία.

Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Η εταιρία ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ, διαχειριστής του ιστοτόπου www.shopperland.gr, (εφεξής η Δικαιούχος), οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μπορεί να τροποποιεί τους όρους χρήσης και οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν τις αλλαγές και να αποδέχονται τις αλλαγές, εφόσον κάνουν χρήση της ιστοσελίδας.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου (κείμενα, ενημερώσεις, γραφικά και φωτογραφίες, σχέδια, υπηρεσίες, κατάλογοι, αρχεία ενημερωτικά ή τεχνικών προδιαγραφών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η αντιγραφή και η αποθήκευση, η πώληση, η διανομή, η τροποποίηση κ.λπ. με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή στο σύνολο, χωρίς την
έγγραφη συγκατάθεση της ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ, με σκοπό την εμπορική, τεχνική και προωθητική χρήση.

Υποχρεώσεις χρήστη

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο, με σκοπό τη δημιουργία αγοράς προϊόντων, θα πρέπει να εγγραφείτε σε αυτόν στο κατάλληλο πεδίο, να συμφωνήσετε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθείς, ότι είστε ενήλικος και ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου. Πρέπει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού ή πρακτικές που αποσκοπούν στην παραγωγή ζημίας ή δυσφήμισης. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο ή στην υστεροφημία της εταιρείας, από την κακή ή από την αθέμιτη χρήση, αφορά αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα.

Η κυριότητα των πωληθέντων προϊόντων, παραμένει στον Δικαιούχο έως την πλήρη εξόφληση της αξίας και πάσης φύσεως λοιπών εξόδων που βαρύνουν τον πελάτη (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, κ.λπ.). Μετά την παράδοση των προϊόντων, ο κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής ή απώλειάς τους, μετατίθεται αυτόματα από τον Δικαιούχο στον αγοραστή. Ο αγοραστής, οφείλει να ελέγξει την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά και να μας ενημερώσει άμεσα.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου και Δικαιούχου

Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει  ευθύνη της Δικαιούχου, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη, εξ αφορμής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου ή τυχόν λανθασμένων πληροφορίων στο περιεχόμενό του.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας
ή καταλληλόλητας.

Η Δικαιούχος, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το
Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Ο Δικτυακός μας τόπος, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

Ο δικαιούχος δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιές, από τη χρήση του ιστοτόπου, σε οποιαδήποτε μορφή ή σχέση, και για οποιοδήποτε λόγο.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείτε διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Αποζημίωση υπέρ του πελάτη, δεν νοείται πάρα μόνο εάν αποδεικνύεται εγγράφως από έγγραφα αποδεικτικά για το σκοπό αυτό.

Αποζημίωση για τυχόν βλάβη από τη χρήση προϊόντος που αγοράστηκε από τον ισότοπό μας, δεν νοείται. Η ευθύνη για κάθε προϊόν είναι καθαρά του κατασκευαστή αυτού..

Τροποποίηση – Ακύρωση παραγγελίας

Τροποποίηση ή ακύρωση παραγγελίας, η οποία έχει καταχωρηθεί, μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία μας, στα στοιχεία επικοινωνίας ή τηλεφωνικά και μόνο εφόσον η παραγγελία δεν έχει ήδη ολοκληρωθεί, συσκευασθεί και αποσταλεί.

Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων

Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων γενικά δε γίνονται αποδεκτές. Σε κάθε περίπτωση όμως και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. παράλληλη ζήτηση προϊόντος από άλλο πελάτη κ.λπ.), μπορεί να γίνει αποδεκτή η επιστροφή κατόπιν πάντα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη ή τον αγοραστή.

Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων, γίνονται αποδεκτές εντός 5 ημερών από την παραλαβή τους.

Για να γίνει επιστροφή, θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το Παραστατικό Αγοράς, να είναι σε άρτια κατάσταση, εντός της συσκευασίας του και συνοδευόμενο με όλα τα παρελκόμενα.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.shopperland.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις
πωλήσεις από απόσταση.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με τους “Όρους Χρήσης” ή τον ιστότοπό μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη σελίδα «Επικοινωνία».

Τιμές

Όλες οι τιμές του ιστοτόπου, περιλαμβάνουν φόρο ανακύκλωσης και ΦΠΑ, εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά στο προϊόν.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής, αντικαταβολής κ.λπ. Τα έξοδα αυτά αναλύονται ξεχωριστά στο καλάθι αγορών.